ข่าวประชาสัมพันธ์ >>
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องรับสมัครงาน


04 เม.ย 2562

รับโอน / รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน uploads/pdf/admin%20mon/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf

28 ธ.ค. 2561

ประกาศสำนักโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ uploads/pdf/admin%20mon/190102110439.pdf

22 พ.ย. 2561

ประกาศสำนักโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น uploads/pdf/admin%20mon/181121171856.pdf

18 ต.ค. 2561

ประกาศสำนักโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย / รับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ uploads/pdf/admin%20mon/181018163630.pdf

26 ก.ย. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอน / รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ uploads/pdf/admin%20mon/180926112148.pdf

31 ส.ค. 2561

ประกาศ รับโอน / รับย้าย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ uploads/pdf/admin%20mon/180831164821.pdf

                    ด้วยสำนักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค  มีตำแหน่งว่าง  จำนวน  2  ตำแหน่ง  และมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ดังนี้

                    1.  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ 3177    ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ

                    2.  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ 2101    ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ

07 พ.ค. 2561

ประกาศสำนักโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลืิกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ uploads/pdf/admin%20mon/180507125624.pdf

12 เม.ย 2561

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น uploads/pdf/admin%20mon/180417101845(1).pdf

22 ม.ค. 2561

ประกาศสำนักโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ uploads/pdf/admin%20mon/180122122708.pdf

04 ม.ค. 2561

ประกาศสำนักโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ uploads/pdf/admin%20mon/180104160246.pdf

08 ธ.ค. 2560

ประกาศสำนักโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ uploads/pdf/admin%20mon/171208120357.pdf

24 พ.ย. 2560

ประกาศสำนักโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีประสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ uploads/pdf/admin%20mon/171124171435.pdf

01 พ.ย. 2560

รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งเลขที่ 3165 uploads/pdf/admin%20mon/171101125929.pdf

01 พ.ย. 2560

รับโอน - รับย้าย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ 3188 uploads/pdf/admin%20mon/171101130037.pdf

31 ก.ค. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ uploads/pdf/yut/c8_gcd.pdf

18 ก.ค. 2560

ประกาศสำนักโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ uploads/pdf/admin%20mon/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%20%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81.pdf

04 ก.ค. 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ uploads/pdf/admin%20mon/170704161936.pdf

08 มิ.ย 2560

ประกาศรับโอน / ย้าย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) uploads/pdf/admin%20mon/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%20%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81.pdf

28 ก.พ. 2560

ประกาศสำนักโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ uploads/pdf/job/270360.pdf

31 ม.ค. 2560

ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น uploads/pdf/job/job%20new1.pdf

ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน