ข่าวประชาสัมพันธ์ >>
เรื่องทั่วไป


02 ธ.ค. 2557

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ uploads/pdf/DAN-N.pdf

28 พ.ย. 2557

“OD....มีเรื่องมาเล่า...” uploads/pdf/OD%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%20241157.pdf

16 ก.ย. 2557

ประเด็นถามตอบ โรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม uploads/pdf/QA-Rain%20160957.doc ให้สัมภาษณ์ในรายการ รหัสลับหน้าหนึ่ง ออกอากาศทางชอง นิวทีวี โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เนื่องจากขณะนี้ เป็นช่วงฤดูฝน จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ และอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด เกิดการระบาด แพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อโรคและภัยสุขภาพประชาชนเป็นอย่างมาก

03 ก.ย. 2557

จำนวนผู้เดินทางไปประกอบพิธีอัจญ์ uploads/pdf/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B9%8C.doc - ประเทศไทยได้โควตาจำนวนผู้แสวงบุญ ที่จะเดินทางไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัญ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เท่ากับปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2556) คือ 10,400 คน (ข้อมูลจากกรมการศาสนา)

17 ก.ค. 2557

โรคต้องห้ามในแรงงานต่างด้าว uploads/pdf/Migrant%20080757.doc แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมากทั้งที่เข้ามาแบบถูกกฎหมายและลักลอบเข้าเมืองมา มีผลต่อก่อการเกิดปัญหาทางด้านสาธารณสุข และอาจเป็นพาหะนำโรค โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่อาจแฝงมากับแรงงานต่างด้าวโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นการเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค การป้องกัน หมั่นสังเกตอาการ จึงเป็นสิ่งจำเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

02 ก.ค. 2557

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แจ้งเตือนโรค มือ เท้า ปากระบาด uploads/pdf/CENTER/hfmd_ddc250657.pdf

30 พ.ค. 2557

กรมควบคุมโรค เตือนปิดเทอมภาคฤดูร้อนเด็กเสี่ยงจมน้ำสูงสุด uploads/pdf/DROWN%20BE%20DROWNED.doc กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของทุกๆปี (มีนาคม-พฤษภาคม) จะมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงถึง 400-500 คน และพบว่าในช่วงปีที่ผ่านมา ร้อยละ 74.1 ของเด็กที่ตกน้ำจะเสียชีวิต แม้เด็กจะว่ายน้ำเป็นหรือว่ายน้ำเก่ง ก็มีโอกาสจมน้ำเสียชีวิตได้ เด็กที่จมน้ำส่วนใหญ่ อายุ 5-9 ปี ร้อยละ 41.9 พร้อมแนะใช้หลัก“ตะโกน โยน ยื่น” (ตะโกน: ให้ผู้ใหญ่ช่วย, โยน: วัสดุที่ลอยน้ำได้, ยื่น: ไม้ กิ่งไม้ หรือเสื้อให้คนตกน้ำจับ) เพื่อเป็นการช่วยชีวิตเด็กที่ตกน้ำ

30 พ.ค. 2557

สธ. จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก และแถลงผลดีดีซีโพล ครั้งที่ 5 uploads/pdf/2.No%20Smorking%20News_140528%20(2).doc กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์ ต้านภัยยาสูบ-บุหรี่ให้เป็นไปในแนวทางและภายใต้ประเด็นการรณรงค์เดียวกันทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักคือ 2 ประการ ประการแรก เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับฐานโครงสร้างภาษีและเพิ่มภาษียาสูบ-บุหรี่ให้อยู่ในระดับที่สามารถลดปริมาณการบริโภคยาสูบ-บุหรี่ลงได้ และประการที่สอง ความมีส่วนร่วมของบุคคลและองค์กร ภาคประชาสังคมในการลดนักสูบหน้าใหม่ รวมถึงการป้องกันการยาสูบ-บุหรี่ของเด็ก เยาวชนและสตรี

30 พ.ค. 2557

มาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข uploads/pdf/DHF%20140513.doc

17 ก.พ. 2557

ป้องกันโรคและภัยสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย uploads/pdf/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%20%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%97%20170257.doc

07 ก.พ. 2557

ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกัน “โรคจากการท่องเที่ยว” uploads/pdf/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3Tour%20060257.doc

05 ก.พ. 2557

6 โรคในฤดูร้อน ที่ป้องกันได้ uploads/pdf/6%20%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%20050257.doc ในช่วงนี้ใกล้จะหมดช่วงฤดูหนาวและกำลังเข้าสู่ฤดูร้อนอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง จะเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย ยิ่งพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ประชาชนควรระมัดระวังความสะอาดของอาหารและน้ำดื่มเป็นพิเศษ โดยการกินอาหารร้อนที่ปรุงสุกใหม่ ๆ ใช้ช้อนกลาง ล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหาร หลังใช้ห้องน้ำห้องส้วม และดื่มน้ำที่สะอาด แ

31 ม.ค. 2557

มารู้จักความหมาย "สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่" uploads/pdf/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%2030-01-57.doc กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดตัวโครงการ“สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่” (Good Health Starts Here) คือ การกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักในเรื่องสุขภาพ และเริ่มต้นทำกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและป้องกันโรคด้วยตนเอง เป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข จากการห้ามไม่ให้ทำเพราะจะทำให้ป่วย เป็นการแนะนำให้ทำเพื่อให้เกิดสุขภาพดี รวมทั้งเปลี่ยนมุมมองของประชาชนว่า การมีสุขภาพดีไม่ได้เริ่มที่กระทรวงสาธารณสุขเข้าไปรณรงค์ แต่เริ่มที่การทำกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยให้มีสุขภาพดีด้วยตนเอง

28 ม.ค. 2557

โครงการรณรงค์ไวรัสตับอักเสบบี รู้ทัน ป้องกันรักษาได้ uploads/pdf/%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20Report-HB%20screening%20280157.doc โครงการรณรงค์ไวรัสตับอักเสบบี รู้ทัน ป้องกันรักษาได้ กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรคเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยได้รับความร่วมมือจากกรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มาตรการและกิจกรรมที่สำคัญ ๑)กรมควบคุมโรคจัดตั้งคณะทำงานจัดการรณรงค์เนื่องในวันไวรัสตับอักเสบโลก ปี พ.ศ.2556 เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางทางการรณรงค์วันตับอักเสบโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทั้งเตรียมการและจัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว ๒)แจ้งรายละเอียดของโครงการฯ ไปยังสำนักงานป้องกันควบคุมโรค สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ทราบและดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๓)จัดหาและจัดซื้อชุดตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเพื่อกระจายให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใช้สำหรับจัดกิจกรรม ๔)จัดซื้อและจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี โปสเตอร์วิชาการ และแผ่นพับ เพื่อกระจายให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้สำหรับจัดกิจกรรม ๕)ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคไวรัสตับอักเสบบีให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนผ่านทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ๖)จัดงานแถลงขาวโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิโรคตับ ๗)โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ เรื่อง ไวรัสตับอักเสบบี รู้ทัน ป้องกันรักษาได้ ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี และจัดระบบให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่ตรวจคัดกรองเป็นบวกและรักษาต่อเมื่อพบตามแนวทางเวชปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

28 ม.ค. 2557

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๖ uploads/pdf/Viral%20hepatitis%20280157.doc

28 ม.ค. 2557

การดูแลสุขภาพอนามัย ในช่วงอากาศหนาว uploads/pdf/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20270157.doc เนื่องจากสภาพอากาศยังมีความหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง มีหลายพื้นที่ที่ยังมีอุณหภูมิต่ำ โดยเฉพาะ ในจังหวัดทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังคงมีรายงานข่าวการเสียชีวิต ที่คาดว่ามีสาเหตุจากอากาศหนาวเย็นทั้งในบ้านและนอกบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก คนสูงอายุ หรือ ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง โรคประจำตัว ได้แก่ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ปอดอักเสบเรื้อรัง หอบหืด เป็นต้น

27 ม.ค. 2557

วัคซีนในเด็ก uploads/pdf/Vaccin%20in%20children%2030157.doc

23 ม.ค. 2557

อาหารเป็นพิษในโรงเรียน uploads/pdf/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%20150157.doc สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จึงต้องการเตือนผู้ปกครองและนักเรียน ให้ระมัดระวังโรคอาหารเป็นพิษซึ่งเป็นโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ พบได้บ่อยจากการปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรค เนื่องจากปัจจุบันอาหารที่รับประทานนั้นมีกรรมวิธีการปรุง การผลิต ที่มีสารปรุงแต่ง สี กลิ่น รสเพื่อให้ดึงดูดผู้บริโภค ทำให้อาจมีเชื้อจุลินทรีย์ เชื้อโรค เชื้อรา หรือสารเคมีที่ไม่ปลอดภัย ปนเปื้อนมากับอาหารได้ทุกกระบวนการผลิต

23 ม.ค. 2557

เตือน ประชาชนระวัง “โรคอุจจาระร่วง” ช่วงฤดูหนาว uploads/pdf/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%20150157.doc ในส่วนสถานการณ์โรคอุจจาระร่วงปี 2557 จากรายงานการเฝาระวังโรคสำนักระบาดวิทยา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 - 13 มกราคม 2557 พบผูปวยแล้ว 14,326 ราย จาก 66 จังหวัด แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิต

10 เม.ย 2556

โรคพิษสุนัขบ้า : บันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 6 หน่วยงาน uploads/pdf/zoo/Rabies_MOU6Unit.pdf บันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 6 หน่วยงาน อันได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ทำให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นสิ่งที่น่าประทับใจ เป็นตัวอย่างที่ดียิ่ง สร้างแรงบันดาลใจจูงใจให้หน่วยงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องถิ่นซึ่งใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด มุ่งมั่นที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม

ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน