ข่าวประชาสัมพันธ์ >>
งานบุคลากร


28 ธ.ค. 2561

ประกาศสำนักโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ uploads/pdf/admin%20mon/190102110439.pdf

22 พ.ย. 2561

ประกาศสำนักโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น uploads/pdf/admin%20mon/181121171856.pdf

18 ต.ค. 2561

ประกาศสำนักโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย / รับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ uploads/pdf/admin%20mon/181018163630.pdf

26 ก.ย. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอน / รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ uploads/pdf/admin%20mon/180926112148.pdf

31 ส.ค. 2561

ประกาศ รับโอน / รับย้าย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ uploads/pdf/admin%20mon/180831164821.pdf

                    ด้วยสำนักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค  มีตำแหน่งว่าง  จำนวน  2  ตำแหน่ง  และมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ดังนี้

                    1.  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ 3177    ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ

                    2.  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ 2101    ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ

07 พ.ค. 2561

ประกาศสำนักโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลืิกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ uploads/pdf/admin%20mon/180507125624.pdf

12 เม.ย 2561

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น uploads/pdf/admin%20mon/180417101845.pdf

22 ม.ค. 2561

ประกาศสำนักโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ uploads/pdf/admin%20mon/180122122708.pdf

04 ม.ค. 2561

ประกาศสำนักโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ uploads/pdf/admin%20mon/180104160246.pdf

08 ธ.ค. 2560

ประกาศสำนักโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ uploads/pdf/admin%20mon/171208120357.pdf

24 พ.ย. 2560

ประกาศสำนักโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีประสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ uploads/pdf/admin%20mon/171124171435.pdf

01 พ.ย. 2560

รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งเลขที่ 3165 uploads/pdf/admin%20mon/171101125929.pdf

01 พ.ย. 2560

รับโอน - รับย้าย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ 3188 uploads/pdf/admin%20mon/171101130037.pdf

14 ก.ย. 2560

ประกาศสำนักโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว) สังกัดสำนักโรคติดต่อทั่วไป uploads/pdf/admin%20mon/170914115229.pdf

13 มิ.ย 2559

แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 และ แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

29 ก.พ. 2559

แนวทางการประเมินสมรรถนะและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 uploads/pdf/yuthasart/upload%20%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%20%E0%B8%9B%E0%B8%B52559.rar

26 ก.พ. 2559

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานราชการทั่วไป พ.ศ. 2558 (รอบ 1/2559 เป็นต้นไป) uploads/pdf/yut/PMS_1.pdf

26 ก.พ. 2559

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2558 (รอบ 1/2559 เป็นต้นไป) uploads/pdf/yut/PMS_2.pdf

10 ก.ค. 2558

ประกาศสำนักโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว uploads/pdf/admin%20mon/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B8%A3.pdf

30 เม.ย 2558

ประกาศสำนักโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ uploads/pdf/admin%20mon/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81.pdf

ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน