สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
แนะนำ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
มีหน้าที่

             1. เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเสนอนโยบาย และวางระบบในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ

             2. จัดทำระบบในการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และโรคระบาด     เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

             3. จัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

             4. เป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมสภาวการณ์ของโรคติดต่อ และโรคระบาด

             5. เป็นหน่วยงานประสานในการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการดำเนินงาน       ตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ      เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

             6. ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชน    ให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ

             7. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานทางด้านวิชาการ เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม หรือวินิจฉัย เกี่ยวกับโรคติดต่อ

             8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการด้านวิชาการ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย


 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

 ระบบติดตามการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน