กลุ่มโรคติดต่อในเด็ก
แนะนำ กลุ่มโรคติดต่อในเด็ก

กลุ่มโรคติดต่อในเด็ก มีหน้าที่

                       ๑. กำหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในเด็ก

                       ๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในเด็ก

                       ๓. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในเด็ก

                       ๔. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในเด็ก

                       ๕. ประสานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคติดต่อในเด็ก

                       ๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน