ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือ กรุงเทพฯ
แนะนำ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือ กรุงเทพฯ

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ  มีหน้าที่

  1. ดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศและภัยสุขภาพ ตามข้อกำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ/พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
  2. ให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้เดินทางระหว่างประเทศและผู้ต้องกัก
  3. ศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศและภัยสุขภาพ ของช่องทางเข้าออกประเทศ
  4. ติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์ผิดปกติด้านสาธารณสุขและภัยสุขภาพระหว่างประเทศ และประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ/ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  5. พัฒนาวิชาการ/พัฒนาเทคโนโลยีการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศของช่องทาง   เข้าออกประเทศ
  6. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน