กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ
แนะนำ กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ

กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ  มีหน้าที่

                   4.1.1  ที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองสวนพลู

1) ตรวจ รักษา และปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ต้องกักต่างด้าว

2) เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มผู้ต้องกัก

3) สุขาภิบาลทั่วไปในสถานกักกันคนต่างด้าว

4) เฝ้าระวัง ควบคุมโรคเท้าช้างในกลุ่มผู้ต้องกักต่างด้าว

5) ให้สุขศึกษา เผยแพร่ความรู้ในเรื่องโรคติดต่อแก่ผู้ต้องกักหรือผู้เดินทางระหว่างประเทศ

6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          4.1.2  ที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

1) ตรวจ รักษา และปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ต้องกักต่างด้าว

2) รับรองวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ ที่เจ็บป่วยขณะพำนักอยู่ในประเทศไทย

3) ให้สุขศึกษา เผยแพร่ความรู้ในเรื่องโรคติดต่อแก่ผู้ต้องกักหรือผู้เดินทางระหว่างประเทศ

4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                    4.1.3  งานด่านพรมแดน

1)   จัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดน

2)   ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวมถึงการจัดทำคู่มือแนวทาง ขั้นตอน และมาตรฐานการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ             

3)   พัฒนาหลักสูตรและงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดน

4)   สร้างกลไกพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามประเมินผลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations – The Joint External Evaluation tool : IHR – JEE)

5)   จัดหาและสนับสนุนเวชภัณฑ์ วัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับ        ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดน และหน่วยงานเครือข่าย

6)   ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดน

7)   สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

8)   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 ..........................................................................................................


ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน