more
Director of ThaiGCD
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป
go to facebook go to twitter
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

more
ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
12 มิ.ย 2556 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

เชิญชวนบุคลากรสำนักโรคติดต่อทั่วไปเข้าสืบค้นข้อมูลความรู้ของหน่วยงาน

เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ที่ เว็บไซต์ http://www.kmddc.go.th

02 เม.ย 2556 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

แบบฟอร์มสมัครระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

17 ก.พ. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ป้องกันโรคและภัยสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

07 ก.พ. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกัน “โรคจากการท่องเที่ยว”

05 ก.พ. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

6 โรคในฤดูร้อน ที่ป้องกันได้

ในช่วงนี้ใกล้จะหมดช่วงฤดูหนาวและกำลังเข้าสู่ฤดูร้อนอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง จะเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย ยิ่งพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ประชาชนควรระมัดระวังความสะอาดของอาหารและน้ำดื่มเป็นพิเศษ โดยการกินอาหารร้อนที่ปรุงสุกใหม่ ๆ ใช้ช้อนกลาง ล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหาร หลังใช้ห้องน้ำห้องส้วม และดื่มน้ำที่สะอาด แ

31 ม.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

มารู้จักความหมาย "สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่"

กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดตัวโครงการ“สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่” (Good Health Starts Here) คือ การกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักในเรื่องสุขภาพ และเริ่มต้นทำกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและป้องกันโรคด้วยตนเอง เป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข จากการห้ามไม่ให้ทำเพราะจะทำให้ป่วย เป็นการแนะนำให้ทำเพื่อให้เกิดสุขภาพดี รวมทั้งเปลี่ยนมุมมองของประชาชนว่า การมีสุขภาพดีไม่ได้เริ่มที่กระทรวงสาธารณสุขเข้าไปรณรงค์ แต่เริ่มที่การทำกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยให้มีสุขภาพดีด้วยตนเอง

28 ม.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

โครงการรณรงค์ไวรัสตับอักเสบบี รู้ทัน ป้องกันรักษาได้

โครงการรณรงค์ไวรัสตับอักเสบบี รู้ทัน ป้องกันรักษาได้ กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรคเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยได้รับความร่วมมือจากกรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มาตรการและกิจกรรมที่สำคัญ ๑)กรมควบคุมโรคจัดตั้งคณะทำงานจัดการรณรงค์เนื่องในวันไวรัสตับอักเสบโลก ปี พ.ศ.2556 เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางทางการรณรงค์วันตับอักเสบโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทั้งเตรียมการและจัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว ๒)แจ้งรายละเอียดของโครงการฯ ไปยังสำนักงานป้องกันควบคุมโรค สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ทราบและดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๓)จัดหาและจัดซื้อชุดตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเพื่อกระจายให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใช้สำหรับจัดกิจกรรม ๔)จัดซื้อและจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี โปสเตอร์วิชาการ และแผ่นพับ เพื่อกระจายให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้สำหรับจัดกิจกรรม ๕)ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคไวรัสตับอักเสบบีให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนผ่านทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ๖)จัดงานแถลงขาวโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิโรคตับ ๗)โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ เรื่อง ไวรัสตับอักเสบบี รู้ทัน ป้องกันรักษาได้ ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี และจัดระบบให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่ตรวจคัดกรองเป็นบวกและรักษาต่อเมื่อพบตามแนวทางเวชปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

09 เม.ย 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

อาหารเป็นพิษจากเชื้อสแต็ปฟีโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)

สแต็ปฟิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) เป็นแบคทีเรียก่อโรคที่สำคัญในอาหารมีรูปร่างเป็นทรงกลม อยู่รวมกันเป็นพวงคล้ายพวงองุ่น หรือเป็นคู่ ไม่สร้างสปอร์ ไม่เคลื่อนที่ เจริญได้ทั้งในที่มีอากาศและไม่มีอากาศ แต่เจริญได้ดีกว่าในสภาวะที่มีอากาศ ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเติบโตคือ 35 - 40 องศาเซลเซียส pH 7-7.5 สแต็ปฟิโลคอคคัส ออเรียส บางสายพันธุ์ผลิตสารพิษที่เรียกว่า เอนเทอโรทอกซิน (enterotoxin) ที่ทำให้อาหารเป็นพิษ โดยสารพิษที่สร้างมีสมบัติพิเศษ คือ ทนความร้อนได้ดี เชื้อชนิดนี้จะมีชีวิตอยู่ได้ในอากาศ ฝุ่นละออง ขยะมูลฝอย น้ำ อาหารและนม อาหารบรรจุเสร็จ รวมทั้งพบในคนและสัตว์โดยจะพบอยู่ตามทางเดินหายใจ ลำคอ เส้นผมและผิวหนัง ตลอดจนผู้ประกอบอาหาร รวมทั้งในขั้นตอนของการบรรจุและสภาพแวดล้อมภายนอกนั้นก็เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนได้

09 เม.ย 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ข่าว บทความ สาระความรู้ ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บน FACEBOOK สำนักโรคติดต่อทั่วไป

1.เรื่อง : โรคเลปโตสไปโรสิส (โรคไข้ฉี่หนู)วันที่เผยแพร่ : 14 มกราคม 2557 2.เรื่อง : สำนักโรคติดต่อทั่วไปเตือน ประชาชนระวัง “โรคอุจจาระร่วง” ช่วงฤดูหนาววันที่เผยแพร่ : 15 มกราคม 2557 3.เรื่อง : สำนักโรคติดต่อทั่วไปเตือน ระวัง “โรคอาหารเป็นพิษ” ในโรงเรียนวันที่เผยแพร่ : 20 มกราคม 2557 4.เรื่อง : ไวรัสโนโร วันที่เผยแพร่ : 20 มกราคม 2557 5.เรื่อง : โรคไวรัสตับอักเสบ เอ (Hepatitis A) วันที่เผยแพร่ : 29 มกราคม 2557 6.เรื่อง : โรคไวรัสตับอักเสบ บี (Hepatitis B) วันที่เผยแพร่ : 29 มกราคม 2557 7.เรื่อง : โรคไวรัสตับอักเสบ ซี (Hepatitis C) วันที่เผยแพร่ : 29 มกราคม 2557 8.เรื่อง : อหิวาตกโรค วันที่เผยแพร่ : 3 กุมภาพันธ์ 2557 9.เรื่อง : ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ การปฐมพยาบาลในสถานกักตัวคนต่างด้าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพมหานคร วันที่เผยแพร่ : 24 กุมภาพันธ์ 2557

27 ก.พ. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ประเด็นเพื่อการตอบโต้สื่อ “Enterovirus 68”

26 ก.พ. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

บาซิลัส ซีเรียส แบคทีเรียที่มากับอาหาร

บาซิลลัส ซีเรียส (Bacillus Cereus) เป็นแบคทีเรียทีมีลักษณะเป็นรูปท่อนตรง สร้างสปอร์ ขับสารพิษออกมาขณะปนเปื้อนอยู่ในอาหาร สามารถเติบโตได้ดีในสภาพที่มีออกซิเจนและจะสร้างสารพิษที่ทนต่อความร้อนได้เมื่ออยู่ภายใต้สภาพทีมีออกซิเจนน้อย แบคทีเรียชนิดนี้จะไม่เจริญที่อุณหภูมิต่ำกว่า 4 องศาเซียสเซียส และสูงกว่า 55 องศาเซลเซียส ซึ่งแหล่งที่มาของเชื้อนี้สามารถพบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ ในดิน ฝุ่นละออง ผลิตภัณฑ์จากพืช ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากแป้ง เช่น ข้าว ธัญพืช แป้ง และเครื่องเทศเครื่องปรุงแต่งรสต่าง ๆ เช่น ซอส ครีม เนย เป็นต้นนอกจากนี้ยังพบในอุจจาระของคนได้อีกด้วย โดยเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ จากการรับประทานอาหารทีมีการปนเปื้อน

21 ก.พ. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างปลอดภัย ห่างไกล “โรคพิษสุนัขบ้า”

ในช่วงฤดูร้อนของทุกปี โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ เป็นโรคหนึ่งที่ประชาชนมักให้ความสนใจ เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เป็นอันตราย ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) โรคนี้สามารถพบได้ตลอดทั้งปี และปัจจุบันยังไม่มีทางรักษาให้หายได้ สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยเฉพาะในสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขและแมว ที่มีผู้เลี้ยงเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ เช่น หนู ลิง ชะนี กระรอก และค้างคาว ก็เป็นตัวก่อโรคพิษสุนัขบ้าได้

19 ก.พ. 2557 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

แบบประเมินผลการจัดอบรมและแบบสรุปรายงานการอบรม

27 ธ.ค. 2556 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561

กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการเพื่อการพัฒนำทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรคโดยเป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 โดยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2553 – 2556....

21 มิ.ย 2556 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ไฟล์นำเสนอในการประชุมถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค วันที่ 19-21 มิย 56

17 มิ.ย 2556 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

กำหนดการการประชุมถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

17 มิ.ย 2556 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

โครงการถออดบทเรียนเรื่อง การดำเนินงานโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

18 ก.ค. 2555 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

โรคมือ เท้า ปาก (Hand foot and Mouth Disease)

17 มิ.ย 2556 - กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2013)

กรมควบคุมโรค และ กรมปศุสัตว์ ขอเชิญชวน อบต. และ เทศบาลทุกแห่งร่วมประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2013) ชิงรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากิจกรรมและแรงกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นขวัญและกำลังใจแก่หน่วยงานที่ดำเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้ปลอดจากพื้นที่โดยเร็ว

04 ก.พ. 2556 - กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

ประกาศผล โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2012)

บัดนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและตัดสินการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมควบคุมโรค ขอประกาศผลการประกวด ดังนี้

23 มี.ค. 2555 - ศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ

โครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด

13 ก.พ. 2555 - กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2554 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2011)

09 เม.ย 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

การรับประทานน้ำแข็งอย่างปลอดภัยในช่วงฤดูร้อน

การเลือกรับประทานน้ำแข็งในช่วงหน้าร้อน เพื่อให้น้ำแข็งที่จำหน่ายหรือบริโภคสะอาดปลอดภัยไม่มีสิ่งปนเปื้อน โดยเฉพาะเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค วิธีการที่จะช่วยลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้ คือ ขณะทำการขนส่งน้ำแข็งควรมีภาชนะรองรับ ไม่วางกับพื้นโดยตรง หากจำเป็นหรือมีข้อจำกัดของพื้นที่ ก่อนจะซื้อน้ำแข็งควรจะต้องเลือกซื้ออย่างระมัดระวัง สำหรับน้ำแข็งหลอดที่บรรจุถุงผู้บริโภคควรจะต้องสังเกตรายละเอียดบนฉลาก ฉลากต้องมีข้อความภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ และจะต้องมีข้อความแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ชื่ออาหาร (ถ้ามี) เลขสาระบบอาหาร ในเครื่องหมาย อย.ข้อความว่า “น้ำแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต สังเกตความสะอาด ผง สี รส ว่าไม่มีผิดปกติหรือมี การปนเปื้อนก่อนการรับประทาน นอกจากนี้น้ำแข็งหลอดที่ตักแบ่งจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป หรือตามร้านอาหารจะเป็นน้ำแข็งที่จำหน่ายโดยไม่มีฉลาก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคน้ำแข็งดังกล่าว ผู้บริโภคควรสังเกตน้ำแข็ง สถานที่เก็บรักษา ภาชนะที่บรรจุต้องสะอาดไม่มีการปนเปื้อน ถังเก็บน้ำแข็งเป็นถังเก็บเพื่อการบริโภค ไม่แช่น้ำแข็งบริโภคร่วมกับน้ำแข็งที่แช่อาหาร หรือเนื้อสัตว์ หากเป็นน้ำแข็งซองควรซื้อมาบริโภคทั้งก้อน โดยนำมาล้างน้ำให้สะอาดก่อนทุบหรือบด และเมื่อทุบหรือบดแล้วก็ควรใส่ไว้ในภาชนะบรรจุที่สะอาดด้วย

09 เม.ย 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

“โรคอุจจาระร่วง” โรคที่ควรระวังในช่วงฤดูร้อน

เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน จะพบผู้ที่ป่วยเป็น “โรคอุจจาระร่วง” ได้มากขึ้น เนื่องจากในช่วงฤดูร้อน อากาศที่ร้อนและอุณหภูมิที่สูงขึ้น ส่งผลให้อาหารที่เตรียมไว้รับประทาน มีโอกาส บูด เสียได้ง่าย และเป็นสาเหตุหนึ่งจากหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะอุจจาระร่วง นอกจากนี้โรคอุจจาระร่วงเกิดจากเชื้อโรคหลายชนิด เช่น เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ เชื้ออหิวาตกโรค เชื้อบิด ซัลโมเนลลา อีโคไล รวมถึงเชื้อปรสิตในลำไส้ และอาจเกิดจากเชื้อไวรัส เช่น ไวรัสโรต้า หนอนพยาธิ เป็นต้น โรคนี้พบได้บ่อย ทุกปี เกิดได้กับประชาชนทุกวัย พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โรคอุจจาระร่วง (Diarrhea) เป็นภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลว 3 ครั้ง/วัน หรือมากกว่า หรือถ่ายมีมูกหรือปนเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง อาเจียนบ่อย กินอาหารไม่ได้ กระหายน้ำกว่าปกติ มีไข้สูง ติดต่อโดยการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีเชื้อปนเปื้อนมาจากอุจจาระของผู้ป่วยหรือผู้ที่เป็นพาหะ ส่งผลให้มีอาการอุจจาระร่วงได้

09 เม.ย 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

กินไข่มดแดงอย่างไรถึงจะปลอดภัย

24 ก.ย. 2555 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ข่าวสารสำหรับประชาชนเรื่องโรคติดต่อทั่วไปและภัยสุขภาพ

25 พ.ค. 2555 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

แบบสอบถามผู้มารับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2556

more
  • โปรแกรมผู้สัมผัสพิษสุนัขบ้า
  • Lepto
  • เว็บบล็อก weblog
  • เว็บบอร์ด
  • ระบบสนทนาออนไลน์
  • คำถามที่ถามบ่อย
  • บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554
  • ทำเนียบการวิจัย  2554 สภาวิจัยแห่งชาติ

© 2010 Bureau of General Communicable Disease. All rights reserved
E-mail : webmaster@thaigcd.ddc.moph.go.th

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชม272287 คน
การแสดงหน้าเว็บ705864 ครั้ง