more
Director of ThaiGCD
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป
go to facebook go to twitter
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

more
ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
28 พ.ย. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

สธ. สั่งจับตา “กาฬโรค”ที่กำลังระบาดในมาดากัสการ์ ให้จังหวัดเข้มตรวจหนูในเรือ แม้ไทยเสี่ยงต่ำ

กระทรวงสาธารณสุขไทย ติดดามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค กาฬโรค ในมาดากัสการ์อย่างใกล้ชิด แม้ไทยมีความเสี่ยงต่ำ และไทยได้กำจัดโรคนี้หมดไปแล้ว ไม่พบผู้ป่วยเป็นเวลา 62 ปี กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่มีด่านท่าเรือระหว่างประเทศ ให้เข้มความสะอาด กำจัดหนูบนเรืออย่างเคร่งครัด แนะประชาชนรักษาความสะอาดบ้านเรือน กำจัดขยะให้ถูกวิธี ไม่ให้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่ของหนู

12 พ.ย. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

โครงการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่เสี่ยง วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมประมุขจันทวิมล ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โปรดสงแบบตอบรับทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๙๖๕ ๙๔๘๔ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๐๘๕ ๙๐๒E-mail : zoo_cdc@yahoo.com

12 พ.ย. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

สธ. ให้จังหวัดภาคใต้ เฝ้าระวัง “โรคฉี่หนู”หลังน้ำลด ชี้ปีนี้พบอัตราป่วยในภาคใต้ มากอันดับ2 รองอีสาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในจังหวัดภาคใต้ เฝ้าระวังโรคฉี่หนูในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมขัง หรือน้ำป่าไหลหลาก ภายหลังน้ำลดเป็นเวลา 15 วัน เผยสถานการณ์โรคฉี่หนูในรอบ 10 เดือนปีนี้ ทั่วประเทศพบผู้ป่วย 1,783 ราย เสียชีวิต 13 ราย ภาคใต้มีอัตราป่วยมากอันดับ 2 รองจากภาคอีสาน แนะประชาชนให้สวมรองเท้าเพื่อป้องกันเกิดบาดแผลขณะเดินลุยน้ำย่ำโคลน

10 พ.ย. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

สารสธ. ปีที่12 ฉบับที่1:ตุลาคม2557

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานปี2558(หน้า1-6) แนวทางขับเคลื่อนนโยบายคสช.นโยบายรัฐบาล (หน้า7)

02 ธ.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ

28 พ.ย. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

“OD....มีเรื่องมาเล่า...”

16 ก.ย. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ประเด็นถามตอบ โรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม

ให้สัมภาษณ์ในรายการ รหัสลับหน้าหนึ่ง ออกอากาศทางชอง นิวทีวี โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เนื่องจากขณะนี้ เป็นช่วงฤดูฝน จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ และอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด เกิดการระบาด แพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อโรคและภัยสุขภาพประชาชนเป็นอย่างมาก

03 ก.ย. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

จำนวนผู้เดินทางไปประกอบพิธีอัจญ์

{"th":"- ประเทศไทยได้โควตาจำนวนผู้แสวงบุญ ที่จะเดินทางไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัญ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เท่ากับปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2556) คือ 10,400 คน (ข้อมูลจากกรมการศาสนา)","en":""}

17 ก.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

โรคต้องห้ามในแรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมากทั้งที่เข้ามาแบบถูกกฎหมายและลักลอบเข้าเมืองมา มีผลต่อก่อการเกิดปัญหาทางด้านสาธารณสุข และอาจเป็นพาหะนำโรค โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่อาจแฝงมากับแรงงานต่างด้าวโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นการเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค การป้องกัน หมั่นสังเกตอาการ จึงเป็นสิ่งจำเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

09 ธ.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

อาหารเป็นพิษจากข้าวมันไก่

สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษโดยรวมล่าสุดนั้น จากขอมูลเฝาระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 - 1 ธันวาคม 2557 พบผูปวย 121,363 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเปนอัตราปวย 188.29 ตอแสนประชากร ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุมอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ 15-24 ป (12.62 %) รองลงมาคือ 45-54 ป (12.41 %) >65 ป (11.12 %) ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติไทยรอยละ 98.8 พมารอยละ 0.6 อื่นๆ รอยละ 0.4 อาชีพสวนใหญ เกษตรกร รอยละ 27.1 ไมทราบอาชีพ/ในปกครอง รอยละ 22.7 และนักเรียนรอยละ 22.1 จังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุด 5 อันดับแรกคือ หนองบัวลําภู (586.06 ตอแสนประชากร) หนองคาย (567.68 ตอแสนประชากร) อุดรธานี (537.79 ตอแสน ประชากร) อํานาจเจริญ (488.09 ตอแสนประชากร) แมฮองสอน (434.20 ตอแสนประชากร) ภาคที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 296.03 ตอแสนประชากร ภาคเหนือ 231.86 ตอแสนประชากร ภาคกลาง 116.76 ตอแสนประชากร ภาคใต 46.31 ตอแสน ประชากร ตามลําดับ

09 ธ.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

โรคมือ เท้า ปาก และ เฮอร์แปงไจน่า แตกต่างกันอย่างไร

เฮอร์แปงไจน่า (Herpangina) สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเดียวกันกับโรคมือ เท้า ปาก อาการมักไม่ค่อยรุนแรง และสามารถหายได้เองเช่นกัน ความแตกต่างจากโรค มือ เท้า ปาก อาจจะสังเกตอาการของโรคนี้ได้ค่อนข้างลำบากในช่วงแรก ต่อเมื่อเริ่มมีผื่นขึ้น จึงจะสามารถสังเกตอาการได้ บางรายอาจพบเพียงผื่น และแผลตื้น ๆ กราย ๆ ในช่องปากเท่านั้น แต่เฮอร์แปงไจน่า (Herpangina) จะไม่พบผื่นบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้า

09 ธ.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

โรค มือ เท้า ปาก

โรค มือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือ เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) หลายชนิด พบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี ซึ่งจะมีอาการรุนแรงมากกว่าเด็กโต เกิดได้ประปรายตลอดทั้งปี และจะพบเพิ่มขึ้นในหน้าฝนซึ่งอากาศเย็นและชื้น โดยเชื้อที่รุนแรงที่สุดคือ เอนเทอโรไวรัส 71 หรือเรียกสั้นๆ ว่าเชื้อ อีวี 71 ในประเทศไทยพบเชื้ออีวี 71 ร่วมกับเอนเทอโรไวรัสตัวอื่นๆด้วย แต่ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรง ปัจจัยหลักที่โน้มนำให้เกิดการระบาด มาจากความแออัดสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบการถ่ายเทอากาศไม่ดี และสุขวิทยาส่วนบุคคลบกพร่อง ซึ่งมักเกิดตามสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น

28 พ.ย. 2557 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

ไฟล์วิทยากรและไฟล์นำเสนอ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือปัองกันควบคุมโรคติดต่อ ปี 2558ฯ

เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดของกรมควบคุมโรคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และประสานแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 ระหว่างสำนักโรคติดต่อทั่วไป และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

24 พ.ย. 2557 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

เอกสารประกอบการประชุมโครงการขยายการให้บริการวัคซีน LAJE เขตสคร. 3, 4 และ 9

เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางการให้บริการวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ สายพันธุ์ SA 14-14-2 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง มีทั้งสิ้นจำนวน 9 ไฟล์ ดังนี้ 1. โครงการขยายพื้นที่ให้บริการวัคซีน LAJE ปี 2558 2. แนวทางการดำเนินงาน 3. ไฟล์นำเสนอ "ความเป็นมาของโครงการขยายพื้นที่วัคซีน LAJE" โดย พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ 4. ไฟล์นำเสนอ "ความรู้เรื่องโรคไข้สมองอักเสบเจอี" โดย ศ.คลินิก (พิเศษ) พญ.สุจิตรา นิมมานนิตย์ 5. ไฟล์นำเสนอ "แนวทางการดำเนินงาน" ประกอบด้วย 5.1 การให้บริการ 5.2 การคาดประมาณและการเบิก-จ่ายวัคซีน 5.3 การบันทึกผลการให้บริการ 6. ไฟล์นำเสนอ "ความรู้เรื่องวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์" โดย ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ 7. ไฟล์นำเสนอ "สรุปผลเยี่ยมติดตามและบันทึกอาการภายหลังได้รับวัคซีน ของโครงการนำร่องให้บริการวัคซีน LAJE 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน"

07 พ.ย. 2557 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

การประชุมเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าของเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงปี 2558 วันที่ 17-18 ธันวาคม 2557

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

07 พ.ย. 2557 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

การประชุมคณะผุ้เชี่ยวชาญโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่เสี่ยง วันที่ 2 ธันวาคม 2557

ณ ห้องประมุขประชุมจันทวิมล ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

21 มิ.ย 2556 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ไฟล์นำเสนอในการประชุมถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค วันที่ 19-21 มิย 56

17 มิ.ย 2556 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

กำหนดการการประชุมถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

17 มิ.ย 2556 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

โครงการถออดบทเรียนเรื่อง การดำเนินงานโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

04 ก.พ. 2556 - กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

ประกาศผล โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2012)

บัดนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและตัดสินการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมควบคุมโรค ขอประกาศผลการประกวด ดังนี้

23 มี.ค. 2555 - ศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ

โครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด

13 ก.พ. 2555 - กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2554 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2011)

18 ต.ค. 2554 - ศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอประจำปี 2554

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอประจำปี 2554 รอบที่ 1 : วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2554 รอบที่ 2 : วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัคซีนโปลิโอในกลุ่มเป้าหมายเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี และเด็กต่างชาติต่ำกว่า 15 ปี ในพื้นที่เสี่ยง

18 ธ.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

โรคและภัยสุขภาพในฤดูหนาว

17 ธ.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

รับมืออย่างไรเมื่อลูกป่วยด้วย “โรคหวัด”

09 ธ.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากการท่องเที่ยว

ในช่วงเทศกาลวันหยุด ประชาชนนิยมเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศมีภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ รวมถึงโรคประจำถิ่นที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้เดินทาง ประชาชนจึงควรทราบข้อมูลโรคและภัยสุขภาพต่าง ๆ ที่จำเป็น รวมถึงควรทราบแนวทางการป้องกัน การเตรียมความพร้อม การปฏิบัติตนระหว่างเดินทางท่องเที่ยวด้วย เพื่อสุขภาพที่ดีปลอดจากโรคที่อาจมาจากการท่องเที่ยวได้

28 พ.ย. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

กาฬโรค

กาฬโรคเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน มีหมัดหนูซึ่งมักอาศัยอยู่ในสัตว์ฟันแทะ เช่น กระรอกดิน กระต่ายป่า และหนู เป็นตัวการแพร่เชื้อ

18 พ.ย. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

โรคที่มากับน้้าท่วม

24 ก.ย. 2557 - กลุ่มบริหารทั่วไป

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

more
more
  • โปรแกรมผู้สัมผัสพิษสุนัขบ้า
  • Lepto
  • เว็บบล็อก weblog
  • เว็บบอร์ด
  • ระบบสนทนาออนไลน์
  • คำถามที่ถามบ่อย
  • บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554
  • ทำเนียบการวิจัย  2554 สภาวิจัยแห่งชาติ

© 2010 Bureau of General Communicable Disease. All rights reserved
E-mail : webmaster@thaigcd.ddc.moph.go.th

สถิติผู้เข้าชม

Error no cURL funcition