more
Director of ThaiGCD
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป
go to facebook go to twitter
ช่องทางรับข่าวสาร
more
แบบสำรวจความคิดเห็น

more
ข่าวประชาสัมพันธ์ ThaiGCD
04 ก.พ. 2558 - ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ

แสดงความอาลัยแด่คุณพรรณวดี อดีตเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ

ขอแสดงความอาลัยแด่คุณพรรณวดี วงศ์มากอดีตเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ

02 ธ.ค. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ

28 พ.ย. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

“OD....มีเรื่องมาเล่า...”

16 ก.ย. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ประเด็นถามตอบ โรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม

ให้สัมภาษณ์ในรายการ รหัสลับหน้าหนึ่ง ออกอากาศทางชอง นิวทีวี โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เนื่องจากขณะนี้ เป็นช่วงฤดูฝน จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ และอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด เกิดการระบาด แพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อโรคและภัยสุขภาพประชาชนเป็นอย่างมาก

03 ก.ย. 2557 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

จำนวนผู้เดินทางไปประกอบพิธีอัจญ์

{"th":"- ประเทศไทยได้โควตาจำนวนผู้แสวงบุญ ที่จะเดินทางไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัญ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เท่ากับปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2556) คือ 10,400 คน (ข้อมูลจากกรมการศาสนา)","en":""}

25 ก.พ. 2558 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

อาหารเป็นพิษจากปลาปักเป้า

23 ก.พ. 2558 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ข้อมูลการฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ในโครงการรณรงค์ฯ

03 ก.พ. 2558 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

แผ่นพับโรคคอตีบ

27 ม.ค. 2558 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

แนวทางควบคุมโรคมือ เท้า ปากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

28 พ.ย. 2557 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

ไฟล์วิทยากรและไฟล์นำเสนอ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือปัองกันควบคุมโรคติดต่อ ปี 2558ฯ

เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดของกรมควบคุมโรคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และประสานแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 ระหว่างสำนักโรคติดต่อทั่วไป และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

24 พ.ย. 2557 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

เอกสารประกอบการประชุมโครงการขยายการให้บริการวัคซีน LAJE เขตสคร. 3, 4 และ 9

เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางการให้บริการวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ สายพันธุ์ SA 14-14-2 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง มีทั้งสิ้นจำนวน 9 ไฟล์ ดังนี้ 1. โครงการขยายพื้นที่ให้บริการวัคซีน LAJE ปี 2558 2. แนวทางการดำเนินงาน 3. ไฟล์นำเสนอ "ความเป็นมาของโครงการขยายพื้นที่วัคซีน LAJE" โดย พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ 4. ไฟล์นำเสนอ "ความรู้เรื่องโรคไข้สมองอักเสบเจอี" โดย ศ.คลินิก (พิเศษ) พญ.สุจิตรา นิมมานนิตย์ 5. ไฟล์นำเสนอ "แนวทางการดำเนินงาน" ประกอบด้วย 5.1 การให้บริการ 5.2 การคาดประมาณและการเบิก-จ่ายวัคซีน 5.3 การบันทึกผลการให้บริการ 6. ไฟล์นำเสนอ "ความรู้เรื่องวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์" โดย ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ 7. ไฟล์นำเสนอ "สรุปผลเยี่ยมติดตามและบันทึกอาการภายหลังได้รับวัคซีน ของโครงการนำร่องให้บริการวัคซีน LAJE 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน" 8.แบบ ว.3/1 9.แบบ ว.3/1 ที่มี rota

21 มิ.ย 2556 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ไฟล์นำเสนอในการประชุมถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค วันที่ 19-21 มิย 56

17 มิ.ย 2556 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

กำหนดการการประชุมถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

17 มิ.ย 2556 - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

โครงการถออดบทเรียนเรื่อง การดำเนินงานโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

04 ก.พ. 2556 - กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

ประกาศผล โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2012)

บัดนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและตัดสินการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมควบคุมโรค ขอประกาศผลการประกวด ดังนี้

23 มี.ค. 2555 - ศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ

โครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด

13 ก.พ. 2555 - กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2554 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2011)

18 มี.ค. 2558 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

คำเตือนอาหารเป็นพิษในช่วงฤดูร้อน

18 มี.ค. 2558 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

เดินทางเที่ยวปีใหม่ไทย มั่นใจ ปลอดโรคอาหารเป็นพิษ

09 มี.ค. 2558 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

รณรงค์ประชาชนไทย ให้ปลอดภัยจาก “โรคคอตีบ”

24 ก.พ. 2558 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

การให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบในเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

23 ก.พ. 2558 - กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย

ผลข้างเคียงต่อการได้รับวัคซีน และคำแนะนำในการดูแลภายหลังฉีดวัคซีน

วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักที่ให้ในการรณรงค์ครั้งนี้ เป็นวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักอยู่ในเข็มเดียวกัน วัคซีนนี้เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคและมีความปลอดภัย อย่างไรก็ตามภายหลังได้รับวัคซีนแล้ว อาจมีไข้ ปวด บวม แดง ร้อน ณ บริเวณที่ฉีด แต่ส่วนใหญ่มักไม่รุนแรง อาการที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่มีต่อวัคซีน หากมีอาการหลังฉีดวัคซีนเหล่านี้ ควรปฏิบัติดังนี้

19 มี.ค. 2558 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

แผนพัฒนาบุคลากรสำนักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2558

แผนพัฒนาบุคลากรสำนักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2558

20 ก.พ. 2558 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

คลังตัวชี้วัดกลางงานสนับสนุน สำนักงาน ก.พ.

18 ก.พ. 2558 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมควบคุมโรคผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online)

แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมกรมควมโรคผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online)

18 ก.พ. 2558 - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)

การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)

more
more
more
  • โปรแกรมผู้สัมผัสพิษสุนัขบ้า
  • Lepto
  • เว็บบล็อก weblog
  • เว็บบอร์ด
  • ระบบสนทนาออนไลน์
  • คำถามที่ถามบ่อย
  • บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554
  • ทำเนียบการวิจัย  2554 สภาวิจัยแห่งชาติ

© 2010 Bureau of General Communicable Disease. All rights reserved
E-mail : webmaster@thaigcd.ddc.moph.go.th

สถิติผู้เข้าชม

Fetch data error: Error=BadAuthentication Url=https://www.google.com/accounts/ContinueSignIn?sarp=1&scc=1&plt=AKgnsbteK-pBZPf3vo-xPyWiZJ5yeyStTI86RVdPtXlDJuA7APwh9_8pATmWQbYXoeMVv48t2YTNbZS-LIBnkT-gzqDYCXqiktMS3l0X2tEvHiozY-HI5EBFjF8sk9Sv-ueRHqk0kvTI3gnAN-WtvQ-Nq7AFGK99649SyXRPLitovLy5GbDq0-r6dWUikLFFFpUXelUfT26TZ_U0wRA6iTMm1zXbiWLCaQ Info=WebLoginRequired